Chương trình
Nồi Cháo
Tình Thương

  • Do sư cô Thích Chúng Liên phụ trách
  • Cháo phân phát cho bệnh nhân không
  • VTT tài trợ mỗi tháng 500.000 đồng VN

Verteilen Reissuppe
an Patienten
im Krankenhaus

  • Unter der Leitung von Hocherwürdiger Chung Lien
  • Verteilung von Reissuppe an Patienten,
    die kein Geld für Mahlzeit haben
  • VTT unterstützt monatlich 500.000 VND

  |  

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.