Chương trình
Lớp Học Tình Thương

Klasse der Liebe

 • Do VTT tài trợ từ trên
  4 năm nay (từ năm 1996)
  khoảng 35 em, đa số
  là trẻ con nhà nghèo khó,
  không có điều kiện đi học.
 • VTT chịu trách nhiệm dạy
  các em biết đọc và viết.

 • VTT unterstützt finanziell und
  konzeptionell seit über 4 Jahren,
  Unterstützung von 35 Kindern
  aus armen Sozialverhältnissen,
  die keine andere Mưglichkeit zu einer
  Schul(weiter)ausbildung haben
 • VTT sieht sich verantwortlich,
  Kindern Lesen und Schreiben
  zu unterrichten

 

 

 

 • Các thành viên VTT tại Việt Nam
  (Sinh viên đại học sư phạm) dạy cho
  các em trẻ đường phố đọc và viết.

 • Ehrenamtliche VTT-Mitglieder
  (StudentInnen) in Vietnam
  unterrichten kostenlos den
  Strassenkindern 3 Mal der Woche

 

 

 

 • Cháu lớn nhất là 17 tuổi,
  cháu nhỏ nhất là 3 tuổi.
 • Trong một phòng "chia"
  thành 3 lớp khác nhau.
 • Mọi chi phí do VTT chu cấp.

 • Das älteste Kind ist 17 Jahre alt,
  das jüngste ist gerade 3 Jahre alt
 • In einem Raum sind
  3 Klassen zu unterrichten
 • VTT trägt dabei alle finanzielle
  Ausgaben für den Unterricht

 

 

 

 • VTT phát quần áo cho
  các em mới mỗi khi Tết về.
 • VTT đưa các em đi chơi
  mỗi tháng một lần.

 • Beim Neujahr (Tetfest) verteilt
  VTT neue Kleidung an Kinder
 • VTT bietet jeden Monat
  eine Klassenfahrt

  |  

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.